Aldersbestemmelse af buk ud fra tandslid

Aldersbestemmelse af buk ud fra tandslid

Aldersbestemmelse af buk ud fra tandslid for at forvalte bestanden og have en god alderssammensætning eller fordi man ønsker at nedlægge modne bukke på reviret er en vigtig del af jægerhåndværket. 

For et stigende antal jægere er det alderen på råbukken der betyder mest og vil være styrende for, om individet skal nedlægges eller gemmes til senere. Motivationen kan være, at det er langt sværere at komme til den modne aldrende buk end den unge 1-årige, som lige er blevet overladt til sig selv og løber tilfældig rundt for at opleve sin nye frihed. Eller det er de større jagttrofæer som natuligt følger med, når bukke bliver ældre – årsagen kan være mange.
 
Til aldersbestemmelse af råvildt ud fra tandslid bruges altid underkæben, og derfor er et godt råd altid at gemme underkæben, når du afkoger dine opsatser eller får dem med hjem fra jagtrejserne. Med en samling af underkæber kan du med tiden lave et alderstræ, som kan danne grundlag for en bedre og mere sikker vurdering, da man kan relatere slitagen med andre bukke.
 
Kæbesamlingen er et redskab til at bedømme alder relateret til hinanden, således at man med tiden kan opbygge en lille vidensbank. Kæber fra samme revir eller levested er at fortrække, da man må forvente, at tandslidet er ens for alle.
 
Aldersbestemmelse ud fra tandslid er ikke nogen eksakt videnskab og vil altid være en vurdering med stor usikkerhed, da bukkens levested medfører forskellig slitage af tandsættet afhængig af jordbundsforhold og fødeindtag.
 
Tandslid kombineret med andre Indikatorer på alder giver et bedre og måske  fuldkommen billede af bukkens alder. DCE har påvist, at indtil 4 års alderen er opsatsvægt, stanglængde og opbrækket vægt gode Indikatorer for bukkens alder. Derudover er der andre mindre videnskabelige Indikatorer som f.eks. højde og tykkelse på rosenkrans og naturligvis hvordan bukken opfører sig ude i terrænet. Læs mere om andre indikatorer til at vurdere alder på buk: ALDERSBEDØMMELSE AF BUK
 
På billedet ses en underkæbe og opsats fra 2 danske bukke, der henholdsvis er 2 år og 5+ år
Tilbud

Ung buk indtil 12-14 måneder.

Ung buk på under 12-14 måneder med 3-delt tredje kindtand (P3) i underkæbe
Ung buk på under 12-14 måneder med 3-delt tredje kindtand (P3) i underkæbe. Foto: Ole K. Hansen

Hos den unge buk indtil 12-14 månders alderen er den 3. kindtand (P3) i underkæben 3-delt, og derfor kan man med 100% sikkerhed bestemme dyrets alder. Når dyret har etableret sit blivende tandsæt er det nødvendigt at bruge tandslidet og andre indikatorer til at vurdere alderen.

Tandsæt hos voksen buk

Tandsæt hos voksen buk dvs. at den er ældre end 12-14 måneder består af 32 tænder, dog kan nogle have 1-2 grandeller i overkæben. Den tredje kindtand (P3) i underkæben er hos det voksne dyr 2-delt.
 
Tænderne betegnes med latinske navne efter den rækkefølge, som de er placeret i kæben:
 
I: inciciv fortand
C: canin hjørnetand
P: Premolar forreste kindtand
M: molar bageste kindtand
 
En tand består helt overordnet af en tandkrone og en eller flere tandrødder. Tandkronen består yderst af de hårde tandvæv (emalje og dentin) og danner tyggeoverfladen. Inderst findes tandnerven, som forbinder tandkrone og tandrod.
 
Råvildtet har i alt 32 blivende tænder i tandsættet, hvoraf de 18 sidder i underkæben:
  • 6 fortænder (I)
  • 3 forreste kindtænder (P) i henholdsvis højre og venstre siden
  • 3 bageste kindtænder (M) i henholdsvis højre og venstre siden

I overkæben er der tilsvarende 3 forreste og 3 bageste kindtænder.

Råvildtet har ligesom andre hjortearter ingen fortænder i overkæben. 
 
Når bukken har etableret det endelige tandsæt bestående af 32 tænder i alt bliver det vanskelligt at vurdere alder ud fra tandslid. Det er ikke en ekstakt videnskab, hvor nogle ud fra et blik på tænderne kan se, at bukken er så og så gammel. Det kræver lang erfaring og undersøgelse af mange tandsæt og sammenligning af slitagen.
Igennem mange år har jeg samlet kæber fra Danmark og Sverige suppleret med kæber fra en gammel jæger, som gav mig en stor samling af kæber sammen med de polske guiders aldersvurdering.
 
Jeg har sorteret kæberne efter formodet alder og revirer og udvalgt kæber som bedst kan illustrere slitage versus alder. Billederne ses herunder:

Tandslid hos voksne bukke

Tandslid hos voksne bukke illustreret med billeder af underkæbe set fra siden og oppefra. Kæberne er sorteret i alder ud fra slitage sammenholdt med viden fra foto optagelser af bukke på mit eget revir og de polske guideres vurdering. Kæberne er udvalgt fra en større samling for bedre at kunne illustrere slitage versus alder på bukkene.

Jeg kan ikke sætte ekstakt alder på bukkene – kun aldersinterval. 

Billede 1:

Billedet som viser kæberne fra siden hvor det tydelig kan ses, at kronen af tænderne er slidt jo ældre bukken bliver. Se forholdet mellem tandrod og krone. De yngste bukke er nederst og de ældste øverst.

Billede 2:

Billedet af tandslid hos buk. Billedet viser, at bredden af tænderne bliver breddere og breddere, når tandsættet slides.

De udvalgte kæber vurderer jeg kommer fra bukke i alderen fra 2 år og over 5 år.

På begge billeder ses:

Nederst de 2 yngste bukke i alderen fra 2 – 3 år. På begge kæber er der kun lidt begyndende slid på tænderne. Savtakkerne på indersiden er høje og markante. P2 har begyndende slid på bagkanten og P1-P3 til M1-M3 har begyndende slid på hele overfladen.

Midt i billedet ses 2 bukke, der vurderes til 3 – 5 år. På kæberne ses tydelig nedslidning af alle kroner. Slitagen er kraftlig på alle tænder og set oppefra er de breddere, da slidet er mere udpræget på indersiden af tandoverfladen.

Sidst og øverst i billedet ses 2 bukke, der vurderes til over 5 år. Kraftig slitage på alle tandoverflader, og nogle er slidt helt væk. Savtakkerne på indersiden er ikke længere høje og markante men slidte. M1 på øverste kæbe er slidt helt væk, og fortænderne er faldet ud.

 

Tandslid hos voksne bukke
Tandslid hos buk råbuk